Entrust Property Co., Ltd. Entrust Property Co., Ltd. Juristic Person of The Urban Condominium Pattaya since January 1st , 2015 up to now.

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา บริษัทเอ็นทรัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท เอ็นทรัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (Entrust Property Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ อีกทั้งให้คำปรึกษาในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสร้างความพึงพอให้ให้มากที่สุด

บริการ

Policy

Management Policy for serving quality service to Co-owner and resident as following

Management

Management

Maintenance

Maintenance

Environment and Gardening

Environment and Gardening

Report

Report

Inspection and quality control

Inspection and quality control