บริการของเรา

  1. การจัดการงานเอกสาร การประกาศและประชาสัมพันธ์
  2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  3. การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดอบรมบุคคลากร
  4. การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปรียบเทียบราคา
  5. วางแผนงบประมาณการเงิน บัญชี และการติดตามค่าใช้จ่ายคงค้าง
  6. การบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของคู่สัญญา
  7. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย
  8. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานด้านต่าง ๆ
  9. การจัดประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ และควบคุมกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
  10. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน